آموزش ترمینولوژی پزشکی
امروزه در دور ورمان بسیاری از کلمات استفاده شده منشا یونانی دارند که با درک درست از آنها دیدگاه انسان تغیر می کند
ریشه =کاردیو =قلب    پسوند =لوژی =شناخت          کاردیو لوژی=علم شناخت قلب
ریشه=کاردیو=قلب       پسوند=گرافی=نمودار           کاردیو گرافی=نمودار قلب =نوار قلبی
ریشه =کاردیو=قلب       مگالی=بزرگ شدن              کاردیو مگالی =بزرگ شدن قلب
ریشه =کاردیو =قلب        دیت =التهاب                   کاردیت =التهاب قلب
ریشه =کاردیو               پیش وند =تاکی =سرعت         تاکی کاردی =افزایش ضربان قلب
ریشه =کاردیو               پیش وند =برادی =کاهش         برادی کاردی =کاهش ضربان قلب
ریشه =هپاتو=کبد            لوژی=شناخت                     هپاتولوژی =علم شناخت کبد
ریشه =هپاتو=کبد            مگالی =بزرگ شدن               هپاتو مگالی =کبد بزرگ
ریشه =هپاتو                 دیت =التهاب                        هپاتیت =التهاب کبد

زه در دور ورمان بسیاری از کلمات استفاده شده منشا یونانی دارند که با درک درست از آنها دیدگاه انسان تغیر می کند
ریشه =کاردیو =قلب    پسوند =لوژی =شناخت          کاردیو لوژی=علم شناخت قلب
ریشه=کاردیو=قلب       پسوند=گرافی=نمودار           کاردیو گرافی=نمودار قلب =نوار قلبی
ریشه =کاردیو=قلب       مگالی=بزرگ شدن              کاردیو مگالی =بزرگ شدن قلب
ریشه =کاردیو =قلب        دیت =التهاب                   کاردیت =التهاب قلب
ریشه =کاردیو               پیش وند =تاکی =سرعت         تاکی کاردی =افزایش ضربان قلب
ریشه =کاردیو               پیش وند =برادی =کاهش         برادی کاردی =کاهش ضربان قلب
ریشه =هپاتو=کبد            لوژی=شناخت                     هپاتولوژی =علم شناخت کبد
ریشه =هپاتو=کبد            مگالی =بزرگ شدن               هپاتو مگالی =کبد بزرگ
ریشه =هپاتو                 دیت =التهاب                        هپاتیت =التهاب کبد

+ نوشته شده توسط یزدانی در 28 May 2010 و ساعت 13:18 PM |


Powered By
BLOGFA.COM